Предметот Биомеханика содржи 2 колоквиуми. Линковите ќе ве упатат до предвидените содржини на колоквиумите.
 
Предмет Биомеханика - Колоквиум 1
Предмет Биомеханика - Колоквиум 2