НАСТАВНИ ЛЕКЦИИ
Историја на биомахниката
Биомеханиката како наука
Видови на движења во зглобовите
Големини и единици мерки во биомаханиката
Кинематички синџири
Механичко дејство на мускулите во локомоторниот систем
Елементарна тригонометрија
Биомеханичка анализа на спортската техника
Биомеханичка анализа на спортската техника во карате

 

                                    ВЕЖБА БР. 1
         "Опавски-Лукманов биомеханички модел
"
Видео презентација на вежба бр. 1 “Опавски-Лукманов биомеханички модел“
                                   ВЕЖБА БР. 2
         "Одредување тежиште на човечкото тело
"
Видео презентација на вежба бр. 2 “Одредување тежиште на човечкото тело“.
Примери за вежбање на вежба бр. 2 “Одредување тежиште на човечкото тело“.
                                  ВЕЖБА БР. 3
      "Прикажување основни ставови и положби во
                         биомеханички лостови
"
Видео презентација на вежба бр. 3 "Прикажување основни ставови и положби во биомеханички лостови"
Примери за вежбање на вежба бр. 3 "Прикажување основни ставови и положби во биомеханички лостови".

 

Испитни прашања со дадени одговори за Колоквиум 1
Годишен план за предавања и вежби по Биомеханика за академска 2015/16 г.
Предметна програма за Биомеханика

 

                             ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИИ
 
                                         ВОВЕД ВО БИОМЕХАНИКАТА
 
 
                           ОСНОВЕН КОНЦЕПТ НА БИОМЕХАНИКАТА
 
 
 
                              ВОВЕД ВО МУСКУЛНИОТ СИСТЕМ
 
 
                        СИСТЕМ НА ЛОСТОВИ ВО ЧОВЕЧКОТО ТЕЛО
 
 
                                             ВРТЛИВ МОМЕНТ
 
 
                             ВИДОВИ НА МУСКУЛНИ КОНТРАКЦИИ