НАСТАВНИ ЛЕКЦИИ
Историја на биомахниката
Биомеханиката како наука
Видови на движења во зглобовите
Големини и единици мерки во биомаханиката
Кинематички синџири
Механичко дејство на мускулите во локомоторниот систем
Елементарна тригонометрија
Биомеханичка анализа на спортската техника
Биомеханичка анализа на спортската техника во карате

 

                                    ВЕЖБА БР. 1
         "Опавски-Лукманов биомеханички модел
"
Видео презентација на вежба бр. 1 “Опавски-Лукманов биомеханички модел“
                                   ВЕЖБА БР. 2
         "Одредување тежиште на човечкото тело
"
Видео презентација на вежба бр. 2 “Одредување тежиште на човечкото тело“.
Примери за вежбање на вежба бр. 2 “Одредување тежиште на човечкото тело“.
                                  ВЕЖБА БР. 3
      "Прикажување основни ставови и положби во
                         биомеханички лостови
"
Видео презентација на вежба бр. 3 "Прикажување основни ставови и положби во биомеханички лостови"
Примери за вежбање на вежба бр. 3 "Прикажување основни ставови и положби во биомеханички лостови".

 

Испитни прашања со дадени одговори за Колоквиум 1
Годишен план за предавања и вежби по Биомеханика за академска 2015/16 г.
Предметна програма за Биомеханика

 

Резултати од колоквиум 1 одржан на 4.4.2016 г.
Резултати од вежба бр. 1 "Опавски-Лукманов биомеханички модел", работена на 2.3.2016 г.
Резултати од вежба бр. 2 "Одредување тежиште на човечкото тело" работена на 16.3.2016 г.