Нова (експериментална) верзија од софтверот за биомеханичка анализа "КИНОВЕА" на Македонски јазик
Презентација на сегмент од предавањата за последипломски студии - Видео анализа на движењата
Презентација на докторската дисертација на доц. д-р Александар Ацески
Презентација на магистерскиот труд на доц. д-р Александар Ацески
Наставна програма за последипломски студии за подрачјето Биомеханика
Алгоритам Алпроби со Експлоративна динамика
Научни и стручни трудови на катедрата по Биомеханика