SUMA (Synthetic Understanding via Movement Analogies)
 
Нова (експериментална) верзија од софтверот за биомеханичка анализа "КИНОВЕА" на Македонски јазик
 
Презентација на дел од предавањата за последипломски студии - Видео анализа на движењата
 
Презентација на докторската дисертација на доц. д-р Александар Ацески
 
Презентација на магистерскиот труд на доц. д-р Александар Ацески
 
Наставна програма за последипломски студии за подрачјето Биомеханика
 
Алгоритам Алпроби со Експлоративна динамика
 
Научни и стручни трудови на катедрата по Биомеханика