Некои од најуспешно изработените вежби по Биомеханика на студентите на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје од Скопје.
 
2019/20 г.
Вежба бр. 1, работена на 4.3.2020 г. 
2018/19 г.
Вежба бр. 5, работена на 08.05.2019 г.

  

Вежба бр. 4, работена на 17.04.2019 г.
            
 
Вежба бр. 2 работена 13.03.2019 г.
               

               

Вежба бр. 1
"Опавски - Лукманов биомеханички модел"
работена на 27.2.2019 г.
                  
2017/18 г.
 
"Одредување траектории и брзина на тежишта" работена на 02.05.2018 г.
         
         
 
                  "Статичка анализа" работена на 18.04.2018 г.
                           
 
"Одредување тежиште на човечкото тело" работена на   15.3.2017 г.
     
 
"Опавски - Лукманов биомеханички модел"
работена на 28.2.2018 г.
     
      
 
 

2016/17 г.

 
Вежба бр. 1
"Опавски - Лукманов биомеханички модел"
работена на
1.3.2017 г.

                                        Вежба бр. 2
    "Одредување тежиште на човечкото тело" работена на   15.3.2017 г.
 
 
Вежба бр. 3
"
Прикажување на основни ставови и положби во биомеханички лостови" работена на 31.3.2017
                      
 
 

2015/16 г.

Вежба бр. 1
"Опавски - Лукманов биомеханички модел"
работена на 2.3.2016 г.
 

 

Вежба бр. 2
"
Одредување тежиште на човечкото тело" работена на 16.3.2016 г.