На оваа страна се претставени некои од најуспешно изработените вежби од студентите на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје од Скопје по предметот Биомеханика.

2016/17 г.

Вежба бр. 1
"Опавски - Лукманов биомеханички модел"
работена на
1.3.2017 г.

   

2015/16 г.

Вежба бр. 1
"Опавски - Лукманов биомеханички модел"
работена на 2.3.2016 г.
 

 

Вежба бр. 2
"
Одредување тежиште на човечкото тело" работена на 16.3.2016 г.