На оваа страна се претставени некои од најуспешно изработените вежби од студентите на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје од Скопје по предметот Биомеханика.
 
                                         2017/18 г.
 
"Одредување траектории и брзина на тежишта" работена на 02.05.2018 г.
         
         
 
                  "Статичка анализа" работена на 18.04.2018 г.
                           
 
"Одредување тежиште на човечкото тело" работена на   15.3.2017 г.
     
 
"Опавски - Лукманов биомеханички модел"
работена на 28.2.2018 г.
     
      
 

2016/17 г.

                                        Вежба бр. 2
    "Одредување тежиште на човечкото тело" работена на   15.3.2017 г.
       
Вежба бр. 1
"Опавски - Лукманов биомеханички модел"
работена на
1.3.2017 г.

   

2015/16 г.

Вежба бр. 1
"Опавски - Лукманов биомеханички модел"
работена на 2.3.2016 г.
 

 

Вежба бр. 2
"
Одредување тежиште на човечкото тело" работена на 16.3.2016 г.