НАСТАВНИ ЛЕКЦИИ
Историја на биомахниката
Биомеханиката како наука
Елементарна тригонометрија
Биомеханичка анализа на спортската техника
Биомеханичка анализа на спортската техника во карате

 

                                   ВЕЖБА БР. 4
                            "Статичка анализа
"
Видео презентација на вежба бр. 4 "Статичка анализа".
Примери за вежбање на вежба бр. 4 - “Статичка анализа“  
                                  ВЕЖБА БР. 5
     "Одредување траектории и брзина на тежишта
"
Видео презентација на вежба бр. 5 "Одредување траектории и брзина на тежишта".
Примери за вежбање на вежба бр. 5 - “Oдредување траектории и брзина на тежишта“
                                 ВЕЖБА БР. 6
  "Одредување на биомеханички карактеристики со
    методот на квалитативна биомеханичка анализа
"
Видео презентација на вежба бр. 6 "Одредување на биомеханички карактеристики со методот на квалитативна биомеханичка анализа".
Примери за вежбање на вежба бр. 6 “Одредување биомеханички карактеристики со методот на квалитативна биомеханичка анализа“Испитни прашања со дадени одговори за Колоквиум 2
Годишен план за предавања и вежби по Биомеханика за академска 2015/16 г.
Предметна програма за Биомеханика
 
 
                               ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИИ
 
                              ВОВЕД ВО КИНАМАТИКА И КИНЕТИКА
 
 
                                                ЊУТНОВИ ЗАКОНИ  
 
 
                                          ДВИЖЕЊЕ НА ПРОЕКТИЛ
 
 
                                           ДВИЖЕЊЕ НА ПРОЕКТИЛ
 
 
                           ПОТЕНЦИЈАЛНА И КИНЕТИЧКА ЕНЕРГИЈА