КИНОВЕА е бесплатен софтвер за биомеханичка анализа на движењата. Софтверот овозможува утврдување на бројни кинематички параметри (просторни, временски, просторно-временски), како од транслаторна така и од ротаторна природа.

Едноставен е за користење и изобилува со бројни алатки, со што значително се олеснува визуелизацијата на анализата а добиените резултати можат графички графичко и табеларно да се прикажат.

Нова бесплатна македонска верзија од софтверот може да  преземете овде
 КИНОВЕА 0.8.25 Windows 32 bit
 КИНОВЕА 0.8.25 Windows 64 bit