НАСТАВНИ ТЕМИ ЗА ИСПИТ

Студентот на испит доставува семинарски труд во кој треба да биде претставен училишниот спорт во некоја држава по негов избор.

Проект за развој на спортот во Република Македонија преку училишниот спорт
Програма за развој на училишниот спорт во Република Македонија 2010-2015 г.
Системи на натпревари во училшниот спорт во Република Македонија
Препораки, предлози и акциски план за системско зајакнување и зголемување на учеството на младите во училишниот спорт во Република Македонија
Трансформација на системот на натпревари во училишниот спорт во Република Македонија
Училишниот спорт како стратешки сегмент во развојот на спортот во Република Македонија
Државни училишни спортски лиги
Забавен училишен спорт за децата од предучилишната и одделенскта настава
Перспективи на училишниот спорт во Република Македонија
Веб страна на Федерацијата на училишен спорт на Македонија www.fusmak.org.mk

Упатство за пушување на дипломски труд