ПРОЧИТАЈ ВАЖНО!
Кратка содржина на изборниот предмет Биомеханичка анализа (дијагностика) и опис на испитната задача
 
Зошто биомеханичка анализа (дијагностика) на движењата?
 
Квалитативна биомеханичка анализа (дијагностика) на движењата
 
Квантитативна биомеханичка анализа (дијагностика) на движењата
 
Ацески, А., Спасовска, К. и Вуксановиќ, В. (2023). Примената на електромиографијата во биомеханичката дијагностика. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје Кондиција", година 10, бр. 19. ISSN: 1857-9620 (Print), ISSN:1857-8196 (Online).
 
Ацески, А., Спасовска, К., Вуксановиќ, В. и Даскаловски, Б. (2023). Примената на изоинерцијалниот динамометар во биомеханичката дијагностика и тренингот. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје Кондиција", година 10, бр. 18. ISSN: 1857-9620 (Print), ISSN:1857-8196 (Online).
 
Ацески, А., Спасовска, К., Даскаловски, Б. и Вуксановиќ, В. (2022). Примената на уредот за мерење дофатна висина во биомеханичката дијагностика. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 9, бр. 17. ISSN: 1857-9620 (Print), ISSN:1857-8196 (Online).
 
Ацески, А., Спасовска, К., Даскаловски, Б. и Вуксановиќ, В. (2022). Примената на изометрискиот динамометар во биомеханичката дијагностика. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 9, бр. 16. ISSN: 1857-9620 (Print), ISSN:1857-8196 (Online).
 
Ацески, А., Даскаловски, Б., Спасовска, К. и Вуксановиќ, В. (2021). Примената на електрогониометарот во биомеханичката дијагностика. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 8, бр. 15. ISSN: 1857-9620 (Print), ISSN:1857-8196 (Online).
 
Ацески, А., Туфекчиевски, А., Даскаловски, Б., Вуксановиќ, В., и Спасовска, К. (2021). Примената на изокинетичкиот динамометар во биомеханичката дијагностика. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 8, бр. 14. ISSN: 1857-9620 (Print), ISSN:1857-8196 (Online).
 
Ацески, А., Туфекчиевски, А., Вуксановиќ, В., Спасовска, К., и Даскаловски, Б. (2020). Примената на инерционите сензори во биомеханичката дијагностика. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 7, бр. 13. ISSN: 1857-9620 (Print), ISSN:1857-8196 (Online).
 
Ацески, А., Туфекчиевски, А., Виксановиќ, В., и Спасовска, К. (2020). Примената на радарот и ласерот за дијагностика во спортот и вежбањето. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 7, бр. 12. ISSN: 1857-9620 (Print), ISSN:1857-8196 (Online).
 
Ацески, А., Туфекчиевски, А., Вуксановиќ, В., и Спасовска, К. (2019). Примената на оптичката подлога за дијагностика во спортот и физичките активности. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 6, бр. 11. ISSN: 1857-9620 (Print), ISSN:1857-8196 (Online).
 
Ацески, А., Туфекчиевски, А., Вуксановиќ, В., Спасовска, К. (2019). Инструменти за мерење на времето во спортот и физичките активности. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 5, бр. 10.
 
Ацески А., Туфекчиевски, А., Спасовска, К., и Вуксановиќ, В. (2017). Тензиометриската платформа во тестирањето и дијагностиката во спортот и вежбањето. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 4, бр. 7.
 
Ацески, А., и Туфекчиевски, А. (2017). Инструменти за мерење кинематички параметри во спортот и вежбањето. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 3, бр. 6.
 
Стевановски, М., Ацески, А. и Туфекчиевски, А. (2017). "КИНОВЕА" - бесплатен софтвер за биомеханичка анализа на човечките движења. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 3, бр. 6.
 
Ацески, А., Туфекчиевски, А., Спасовска, К., и Вуксановиќ, В. (2016). Квалитативно дијагностицирање на шутирање  топка во фудбал. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 2, бр. 2.
 
Ацески, А., Туфекчиевски, А., Мисовски, А., Миленкоски, Ј. (2016). Квалитативна биомеханичка анализа (дијагностицирање) на додавање топка со прсти напред во одбојка. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 3, бр. 5.
 
Мисовски, А., Миленкоски, Ј., Ацески, А., Туфекчиевски, А. (2016). Квалитативна биомеханичка анализа (дијагностицирање) на тенис сервис без ротација во одбојка. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 3, бр. 5.
 
Ацески, А. Туфекчиевски, А., Велјаноска, К., Велјаноски, С, и Стевановски, М. (2015). Основни биомеханички принципи. "Кондиција", година 2. бр. 3.
 
Софтвер за биомеханичка анализа (дијагностика) КИНОВЕА.
 
Софтвер за биомеханичка анализа (дијагностика) КАВИДЕО
 
Упатство за пушување на дипломски труд
 
Резултати од тестирањата на основните моторички способности, ситуационо-моторичките способнисти и проценка на спортската техника кај младинските кошаркарски репрезентации  У14, У15, и У16 години машки, и У16 г. женски, реализирано од катедрата по биомеханика и катедрата по кошарка.

Резултати од тестирањата 1, 2, 3.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Видео упатства и примери од биомеханичка анализа на движењата со програмот Киновеа