Зошто биомеханичка анализа (дијагностика) на движењата?
 
Квалитативна биомеханичка анализа (дијагностика) на движењата
 
Квантитативна биомеханичка анализа (дијагностика) на движењата
 
Ацески, А. Туфекчиевски, А., Велјаноска, К., Велјаноски, С, и Стевановски, М. (2015). Основни биомеханички принципи. "Кондиција", година 2. бр. 3.
 
Ацески, А., Туфекчиевски, А., Спасовска, К., и Вуксановиќ, В. (2016). Квалитативно дијагностицирање на шутирање  топка во фудбал. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 2, бр. 2.
 
Ацески, А., Туфекчиевски, А., Мисовски, А., Миленкоски, Ј. (2016). Квалитативна биомеханичка анализа (дијагностицирање) на додавање топка со прсти напред во одбојка. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 3, бр. 5.
 
Мисовски, А., Миленкоски, Ј., Ацески, А., Туфекчиевски, А. (2016). Квалитативна биомеханичка анализа (дијагностицирање) на тенис сервис без ротација во одбојка. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 3, бр. 5.
 
Софтвер за биомеханичка анализа (дијагностика) КИНОВЕА.
 
Софтвер за биомеханичка анализа (дијагностика) КАВИДЕО
 
Резултати од тестирањата на основните моторички способности, ситуационо-моторичките способнисти и проценка на спортската техника кај младинските кошаркарски репрезентации  У14, У15, и У16 години машки, и У16 г. женски, реализирано од катедрата по биомеханика и катедрата по кошарка.

Резултати од тестирањата 1, 2, 3.

 
Видео упатства и примери од биомеханичка анализа на движењата со програмот Киновеа