"ПАМЕТНИОТ ЧОВЕК ЗАБЕЛЕЖУВА СЕ, А ГЛУПАВИОТ НА СЕ ИМА ПО НЕКОЈА ЗАМЕРКА" - Хајнрих Хајне

 
Резултати од испитот одржан на 24.1. и 7.2.2018 г.
 
ВАЖНО! Семинарот за предметот Биомеханика со вонредните студенти ќе се одржи на 8.4.2018 г (недела) 8-11 час.
 
ВАЖНО! Семинарот за изборниот предмет Училишен спорт со вонредните студенти ќе се одржи на 29.4.2018 г (недела) 9-9.45 час.
 
Резултати од испитот одржан на 30.10.2017 г.
 
Изминатиот период катедрата по биомеханика и катедрата по кошарка реализираа тестирања на основните моторички способности, ситуационо-моторичките способнисти и проценка на спортската техника кај младинските кошаркарски репрезентации  У14, У15, и У16 години машки, и У16 г. женски.

Резултати од тестирањата 1, 2, 3.

 
Нова платформа за изучување на процесите и појавите во природата и општество преку стекнување на знење за заеднички концепти и принципи од динамичките системи.

www.suma.edu.mk

 
Резултати од испитот одржан на 6.6.2017 г.
 
Резултати од колквиум 1 и колоквиум 2 работени на 25.5.2017 г. и конечна оцена
 
 Резултати од вежбите работени на 19.5.2017 г.
 
Резултати од вежба бр. 6 "Одредување на биомеханички карактеристики со методот на квалитативна биомеханичка анализа" работена на 17.5.2017 г.
 
 Резултати од вежба бр. 5 "Одредување на трактории и брзина на тежишта" работена на 4.5.2017 г.
 
 Текст на колешката Катерина Поповска "Физичкиот развој на децата 5 - 12 годишна возраст "
 
 Годишен план за предавања и вежби по Биомеханика за академската 2016/17 год.
 
 Презентацијата од предавањето одржано на ФФОСЗ на 12.4.2017 г. Biomehanički model starta i startne akceleracije, Prof. d-r Milan Čoh, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Slovenia.
 
 Презентацијата од предавањето одржано на ФФОСЗ на19.4.2017 г. Kinematika rotacijske tehnike suvanja kugle (case study), prof. d-r Milan Čoh, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Slovenia.
 
Резултати од вежба бр. 4 "Статичка анализа" работена на 21.4.2017 г
 
Резултати од Колоквиум 1 одржан на 10.4.2017 г.
 
Резултати од вежба бр. 3 "Прикажуање на основни ставови и положби во биомеханички лостови" работена на 31.3.2017 г.
 
 
Резултати од вежба бр. 2 "Одредување тежиште на човечкото тело" работена на 15.3.2017 г.
 
КРИТЕРИУМ НА ОЦЕНУВАЊЕ
 
Биомеханичка апликативна дејност
 
                           "Биомеханички ремек дела"
                                        (Вежба бр. 3)
                                      
 
Биомеханичики "ремек дела"
 
                            "Биомеханички ремек дела"
                                          (Вежба бр. 2)
Линкови до веб сајтовите во врска со презентацијата на доц. д-р Билјана

Попеска Митевска одржана на  8.3.2017 г.

За дополнителни информации: biljana.popeska@ugd.edu.mk

http://www.globalpeforum2016.hacettepe.edu.tr/welcome.php
http://sportphil.com/pe-plus-manila-philippines-sport-pedagogy-conference/
http://bricscess2017.com/index.html

 
Резултати од вежба бр. 1 "Опавски-Лукманов биомеханички модел" работена на 1.3.2017 год.
 

"Биомеханички ремек дела"
(Вежба бр. 1)

      

                       
                    22.2.2017 г. - вежби                            
Доц. д-р Александар Ацески

Е-mail: aceskiaceski@gmail.com
Проф. д-р Александар Туфекчиевски
Е
-mail: biotufek@yahoo.com

Mitrevski, V. & Aceski, A. (2016). Management of knowledge in organizations with different activities.  Indian Journal of Commerce and Management Studies. Volume VIII, Issue 1. Impact Factor: 2.6.
 
Hristovski, R., Aceski, A., Balague, N., Seifert, L.,  Tufekcievski, A., & Cecilia, A. (2016). Structure and dynamics of European sports science textual contents: Analysis of ECSS abstracts (1996–2014). European Journal of Sport Science, Routledge, Vol. 16. 20016. Impact Factor: 1.785.
 
Spasovska, K., Mitevski, O., Aceski, A. Stardelova, M. & Kalanoski, D. (2016). Some relations between the motoric tests for assessment of coordination and explosive power with the measures of the successful performance of the gymnastics element forward dsmount with straddle leg on rings. PESH, 2016, Vol. 5, No. 1, pp.111-115.
 
Popovski, Z., Macdonald, W., Tufekchievski, A., Gjorgjievski, S., Nestorovski, T., & Aceski, A. (2016). Molecular-genetic prediction of sport talent and ethical aspect of their application. PESH, 2016, Vol. 5, No. 1, pp.57-63.
 
Ацески, А., Туфекчиевски, А., Спасовска, К., и Вуксановиќ, В. (2016). Квалитативно дијагностицирање на шутирање  топка во фудбал. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 2, бр. 2.
 
Вуксановиќ, В., Јовановски, Ј., и Ацески, А (2016). Што треба да знам пред да почнам да тренирам/да рекреирам? Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 2, бр. 2.
 
Спасовска, К., Каланоски, Д. и Ацески, А. (2016). Методска постапка на обучување на гимнастичкиот елемент стој на раце на партер за предучилишна и училишна возраст. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 2, бр. 2.
 
Стевановски, М., Туфекчиевски, А., Ацески, А.  Боглев, Г. (2016). Перспективи за развој на училишниот спорт во Република Македонија. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 2, бр. 2.
 
АНКЕТА 6 (анонимна анкета спроведена со студентите на 23.5.2016 г.).
Резултати од спроведената анонимна анкета за односот на академскиот кадар во остварувањето на наставно-образовната дејност.
 
         Изработка на вежба бр. 2 работена на 16.3.2016 г.

                            

 
Ацески, А. Туфекчиевски, А., Велјаноска, К., Велјаноски, С, и Стевановски, М. (2015). Основни биомеханички принципи. "Кондиција", година 2. бр. 3.
 
Туфекчиевски, А., и Ацески, А., (2015). Извадок од проектот, "Податоци за системот училишен спорт во Република Македонија. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 2. бр. 1.
 
Vuksanovikj, V., Jovanovski, J. & Aceski, A. (2015). Changes of the strength muscular potential of the elbow flexors following a six-week experimental procedure in a group of respondents performing shortened amplitude in conditions when muscles handle external loads. PESH, Vol. 4. No. 1. pp. 117-120.ISSN(Print):1857-8152; ISSN(Online):1857-8160
 
Резултати од анонимната анкета за односот на академскиот кадар во спроведувањето на воспитно-образовната дејност.
 
(Последипломски студии)
Нова верзија на софтверот за биомеханичка анализа "КИНОВЕА" на Македонски јазик овде.
 
Hristovski, R., Davids, K., Araujo, D., Passos, P., Torrents, C., Aceski, A., Tufekcievski, A. (2014).Creativity in Sport and Dance. In Complex systems in sport, Routledge Research in sport and exercise science. Линк до книгата овде.
 
Во рамки на Проектот од Владата на Република Македонија "Превод на 1000 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на врвните, најдобрите и најреномираните универзитети во светот“, од печат излезе книгата "Квалитативнo дијагностицирање на човечкото движење" од Duane V. Knudson, преведена од асс. д-р Александар Ацески и стручна редакција на проф. д-р Вујица Живковиќ. Книгата може да ја најдете во библиотеката на факултетот.
                              
 
Учебникот по Биомеханика може да се купи во книжарата Култура 2000, спроти пазарот Буњаковец.
             
 
Универзитетски учебник по предметот Биомеханика од авторите Александар Туфекчиевски и Александар Ацески

                                     

 
                     "Визуелен речник по биомеханика"