АНКЕТА 7 (анонимна анкета спроведена со студентите на 17.6.2020 г.).
Резултати од спроведената анонимна анкета за односот на академскиот кадар во остварувањето на наставно-образовната дејност.
 
 
АНКЕТА 6 (анонимна анкета спроведена со студентите на 23.5.2016 г.).
Резултати од спроведената анонимна анкета за односот на академскиот кадар во остварувањето на наставно-образовната дејност.
 
АНКЕТА 5 (анонимна анкета спроведена со студентите на 18.5.2015 г.).
Резултати од спроведената анонимна анкета за односот на академскиот кадар во остварувањето на наставно-образовната дејност.
 
АНКЕТА 4 (анонимна анкета спроведена со студентите на 19.5.2014 г.).
Резултати од спроведената анонимна анкета за односот на академскиот кадар во остварувањето на наставно-образовната дејност.
 
АНКЕТА 3 (анонимна анкета спроведена со студентите на 11.5.2011 г.).
Резултати од спроведената анонимна анкета за односот на академскиот кадар во остварувањето на наставно-образовната дејност.
 
АНКЕТА 2 (анонимна анкета спроведена со студентите на 11.5.2010 г.).
Резултати од спроведената анонимна анкета за односот на академскиот кадар во остварувањето на наставно-образовната дејност.
 
АНКЕТА 1 (анонимна анкета спроведена со студентите на 22.12.2009 г.).
Резултати од спроведената анонимна анкета за односот на академскиот кадар во остварувањето на наставно-образовната дејност.

 

ИНТЕРНЕТ АНКЕТА 1 (интернет анкета спроведена од 3.11.2008 до 15.5.2009 г.). Степенот на тежина на материјалот за совладување на материјалот по предметот Биомеханика е:
Висок 42 (37%)
Главно висок 17 (15%)
Среден 51 (44%)
Главно низок 0 (0%)
Низок 5 (4%)