НАСТАВНИ ЛЕКЦИИ
Историја на биомахниката
Биомеханиката како наука
Видови на движења во зглобовите
Координација на мускулниот систем
Големини и единици мерки во биомаханиката
Кинематички синџири
Механичко дејство на мускулите во локомоторниот систем
Елементарна тригонометрија
Биомеханичка анализа на спортската техника
Биомеханичка анализа на спортската техника во карате

 

                                    ВЕЖБА БР. 1
         "Опавски-Лукманов биомеханички модел
"
Видео презентација на вежба бр. 1 “Опавски-Лукманов биомеханички модел“
                                   ВЕЖБА БР. 2
         "Одредување тежиште на човечкото тело
"
Видео презентација на вежба бр. 2 “Одредување тежиште на човечкото тело“.
Примери за вежбање на вежба бр. 2 “Одредување тежиште на човечкото тело“.
                                  ВЕЖБА БР. 3
      "Прикажување основни ставови и положби во
                         биомеханички лостови
"
Видео презентација на вежба бр. 3 "Прикажување основни ставови и положби во биомеханички лостови"
Примери за вежбање на вежба бр. 3 "Прикажување основни ставови и положби во биомеханички лостови".

 

Наставен материјал од предавања за Колоквиум 1
Испитни прашања со одговори за Колоквиум 1
Студентски информатор
Предметна програма за Биомеханика

 

                             ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИИ
 
            ДЕЛ ОД ВОВЕДНО ПРЕДАВАЊЕ (21.2.2022)
 
 
                                         ВОВЕД ВО БИОМЕХАНИКАТА
 
 
                           ОСНОВЕН КОНЦЕПТ НА БИОМЕХАНИКАТА
 
 
 
                              ВОВЕД ВО МУСКУЛНИОТ СИСТЕМ
 
 
                        СИСТЕМ НА ЛОСТОВИ ВО ЧОВЕЧКОТО ТЕЛО
 
 
                                             ВРТЛИВ МОМЕНТ (ТОРК)
 
 
                                            ДИЈАГРАМ НА СИЛИ
 
 
                             ВИДОВИ НА МУСКУЛНИ КОНТРАКЦИИ
 
 
                    БИОМЕХАНИКА НА ВЕЖБИТЕ СО ОТПОР
 
 
 
           ВРТЛИВ МОМЕНТ (ТОРК)