АРХИВА - БИОМЕХАНИКА
2021/
22 година

ВЕЖБИ

КОЛОКВИУМ/ИСПИТ

Резултати од вежба бр. 1 "Опавски-Лукманов биомеханички модел" работена на 2.3.2022 год. Резултати од испитот одржан на 28.1.2022 г.
Резултати од вежба бр. 2 "Одредување на тежиште на човечкото тело" работена на 16.3.2022 год. Резултати од Колоквиум 1 одржан на 11.4.2021 г.
Резултати од вежба бр. 3 "Прикажување на основни ставови и положби во биомеханички лостови" 30.3.2022 год. Резултати од Колоквиум 2 одржан на 6.6.2022 г.
Резултати од вежба бр. 4 "Статичка анализа" работена на 28.4.2022 год. Резултати од испитот одржан на 15.6.2022 г.
Резултати од вежба бр. 5 "Одредување траектори и брзина на тежишта" работена на 18.5.2022 г. Резултати од испитот одржан на 31.8.2022 г.
Резултати од вежба бр. 6 "Одредување на биомеханички карактеристики со методот на квалитативна биомеханичка анализа" работена на 1.6.2022 г. Резултати од испит одржан на 19.10.2022 г.