АРХИВА - БИОМЕХАНИКА
2020/
21 година

ВЕЖБИ

КОЛОКВИУМ/ИСПИТ

Резултати од вежба бр. 1 "Опавски-Лукманов биомеханички модел" работена на 24.2.2021 год. Резултати од испитот одржан на 22.1.2021 г.
Резултати од вежба бр. 2 "Одредување на тежиште на човечкото тело" работена на 10.3.2021 год. Резултати од Колоквиум 1 одржан на 5.4.2021 г.
Резултати од вежба бр. 3 "Прикажување на основни ставови и положби во биомеханички лостови" 24.3.2021 год. Резултати од испитот и вежбите одржани на 14.4.2021 г.
Резултати од вежба бр. 4 "Статичка анализа" работена на 14.4.2021 год. Резултати од испитот одржан на 11.6.2021 г.
Резултати од вежба бр. 5 "Одредување траектори и брзина на тежишта" работена на 28.4.2021 г. Резултати од испитот одржан на 7.9.2021 г.
Резултати од вежба бр. 6 "Одредување на биомеханички карактеристики со методот на квалитативна биомеханичка анализа" работена на 19.5.2021 г. Резултати од испит одржан на 14.11.2021 г.
Резултати од вежбите работени на 26.5.2021 г.