АРХИВА - БИОМЕХАНИКА
201
9/20 година

ВЕЖБИ

КОЛОКВИУМ/ИСПИТ

Резултати од вежба бр. 1 "Опавски-Лукманов биомеханички модел" работена на 4.3.2020 год. Резултати од испитот одржан на 23.1.2020 г.
Резултати од вежба бр. 2 "Одредување на тежиште на човечкото тело" работена на 1.4.2020 год. Резултати од испитот одржан на 22 и 23.6.2020 г.
Резултати од вежба бр. 3 "Прикажување на основни ставови и положби во биомеханички лостови" работена на 22.4.2020 год. Резултати од испитот одржан на 17.9.2020 г.
Резултати од вежба бр. 4 "Статичка анализа" работена на 6.5.2020 год. Резултати од испитот одржан на 28.10.2020 г.
Резултати од вежба бр. 5 "Одредување траектори и брзина на тежишта" работена на 20.5.2020 г.
Резултати од вежба бр. 6 "Одредување на биомеханички карактеристики со методот на квалитативна биомеханичка анализа" работена на 3.6.2020 г.
Резултати од вежбите работени на 8.6.2020 г.