АРХИВА - БИОМЕХАНИКА
201
8/19 година

ВЕЖБИ

КОЛОКВИУМ/ИСПИТ

Резултати од вежба бр. 1 "Опавски-Лукманов биомеханички модел" работена на 27.2.2019 год. Резултати од испитот одржан на 12.2.2019 г.
Резултати од вежба бр. 2 "Одредување на тежиште на човечкото тело" работена на 13.3.2019 год. Резултати од колоквиум 1 одржан на 8.4.2019 г.
Резултати од вежба бр. 3 "Прикажување на основни ставови и положби во биомеханички лостови" работена на 27.3.2019 год. Резултати од колоквиум 2 и конечна оцена  одржан на 3.6.2019 г.
Резултати од вежба бр. 4 "Статичка анализа" работена на 17.4.2019 год. Резултати од испитот одржан на 13.6.2019 г.
Резултати од вежба бр. 5 "Одредување траектори и брзина на тежишта" работена на 8.5.2019 г. Резултати од испитот одржан на 04.09.2019 г
Резултати од вежба бр. 6 "Одредување на биомеханички карактеристики со методот на квалитативна биомеханичка анализа" работена на 22.5.2019 г. Резултати од испитот одржан 28.10.2019 г.
Резултати од вежбите работени на 30.5.2019 г.