АРХИВА - БИОМЕХАНИКА
2017/18 година

ВЕЖБИ

КОЛОКВИУМ/ИСПИТ

Резултати од вежба бр. 1 "Опавски-Лукманов биомеханички модел" работена на 28.2.2018 год. Резултати од испитот одржан на 24.1. и 7.2.2018 г.
Резултати од вежба бр. 2 "Одредување на тежиште на човечкото тело" работена на 14.3.2018 год. Резултати од продоложената јануарска сесија 21.3.2018 г.
Резултати од вежба бр. 3 "Прикажување на основни ставови и положби во биомеханички лостови" како и други неположени вежби работени на 28.3.2018 год. Резултати од колоквиум 1 одржан на 16.4.2018 г.
Резултати од вежба бр. 4 "Статичка анализа" работена на 18.4.2018 год. Резултати од колоквиум 2 и конечна оцена  одржан на 28.5.2018 г.
Резултати од вежба бр. 5 "Одредување траектори и брзина на тежишта" работена на 2.5.2018 г. Резултати од испитот одржан на 6.6.2018 г.
Резултати од вежба бр. 6 "Одредување на биомеханички карактеристики со методот на квалитативна биомеханичка анализа" работена на 16.5.2018 г. Резултати од испитот одржан на 04.09.2018 г
Резултати од вежбите работени на 29.5.2018 г. Резултати од испитот одржан на 26.10.2018 г.