АРХИВА - БИОМЕХАНИКА
201
6/17 година

ВЕЖБИ

КОЛОКВИУМ/ИСПИТ

Резултати од вежба бр. 1 "Опавски-Лукманов биомеханички модел" работена на 1.3.2017 год. Резултати од испитот одржан на 24.1. и 10.2.2017 г.
Резултати од вежба бр. 2 "Одредување на тежиште на човечкото тело" работена на 15.3.2017 год. Резултати од колоквиум 1 одржан на 10.4.2017 г.
Резултати од вежба бр. 3 "Прикажување на основни ставови и положби во биомеханички лостови" како и други неположени вежби работени на 31.3.2017 год. Резултати од колоквиум 2 и конечна оцена  одржан на 25.5.2017 г.
Резултати од вежба бр. 4 "Статичка анализа" работена на 21.4.2017 год. Резултати од испитот одржан на 6.6.2017 г.
Резултати од вежба бр. 5 "Одредување траектори и брзина на тежишта" работена на 4.5.2017 г. Резултати од испитот одржан на 5.9.2017 г.
Резултати од вежба бр. 6 "Одредување на биомеханички карактеристики со методот на квалитативна биомеханичка анализа" работена на 17.5.2017 г. Резултати од испитот одржан на 30.10.2017 г.
Резултати од вежбите работени на 19.5.201год.