АРХИВА - БИОМЕХАНИКА
2015/16 година

ВЕЖБИ

КОЛОКВИУМ/ИСПИТ

Резултати од вежба бр. 1 "Опавски-Лукманов биомеханички модел" работена на 2.3.2016 год. Резултати од испитот одржан на 21.1.2016 г.
Резултати од вежба бр. 2 "Одредување на тежиште на човечкото тело" работена на 16.3.2016 год. Резултати од колоквиум 1 одржан на 4.4.2016 г.
Резултати од вежба бр. 3 "Прикажување на основни ставови и положби во биомеханички лостови" како и други неположени вежби работени на 30.3.2016 год. Резултати од колоквиум 2 и конечна оцена  одржан на 23.5.2016 г.
Резултати од вежба бр. 4 "Статичка анализа" работена на 13.4.2016 год. Резултати од испитот одржан на 2.6.2016 г.
Резултати од вежба бр. 5 "Одредување траектори и брзина на тежишта" работена на 27.4.2016 г. Резултати од испитот одржан на 2.9.2016 г.
Резултати од вежба бр. 6 "Одредување на биомеханички карактеристики со методот на квалитативна биомеханичка анализа" работена на 11.5.2016 г.
Резултати од вежбите работени на 25.5.2016 год.