АРХИВА - БИОМЕХАНИКА
201
4/15 година

ВЕЖБИ

КОЛОКВИУМ/ИСПИТ

Резултати од вежба бр. 1 "Опавски-Лукманов биомеханички модел" работена на 4.2.2015 год. Резултати од испитот одржан на 21.1.2015 г.
Резултати од вежба бр. 2 "Одредување на тежиште на човечкото тело" работена на 18.3.2015 год. Резултати од колоквиум 1 одржан на 6.4.2015 г.
Резултати од вежба бр. 3 "Прикажување на основни ставови и положби во биомеханички лостови" како и други неположени вежби работени на 7.4.2015 год. Резултати од колоквиум 2 и конечна оцена  одржан на 19.5.2015 г.
Резултати од вежба бр. 4 "Статичка анализа" работена на 17.4.2015 год. Резултати од испитот одржан на 2.6.2015 г.
Резултати од вежба бр. 5 "Одредување траектори и брзина на тежишта" работена на 29.5.2015 г. Резултати од испитот одржан на 20.8.2015 г.
Резултати од вежба бр. 6 "Одредување на биомеханички карактеристики со методот на квалитативна биомеханичка анализа" работена на 13.5.2015 г.
Резултати од вежбите работени на 15.5.201год.