АРХИВА - БИОМЕХАНИКА
201
3/14 година

ВЕЖБИ

КОЛОКВИУМ/ИСПИТ

Резултати од вежба бр. 1 "Опавски-Лукманов биомеханички модел" работена на 5.3.2014 год. Резултати од испитот одржан на 21.1.2014 г.
Резултати од вежба бр. 2 "Одредување на тежиште на човечкото тело" работена на 19.3.2014 год. Резултати од колоквиум 1 одржан на 7.4.2014 г.
Резултати од вежба бр. 3 "Прикажување на основни ставови и положби во биомеханички лостови" како и други неположени вежби работени на 2.4.2014 год. Резултати од колоквиум 2 и конечна оцена  одржан на 19.5.2014 г.
Резултати од вежба бр. 4 "Статичка анализа" работена на 16.4.2014 год. Резултати од испитот одржан на 9.6.2014 г.
Резултати од вежба бр. 5 "Одредување траектори и брзина на тежишта" работена на 30.4.2014 г. Резултати од испитот одржан на 20.8.2014 г.
Резултати од вежба бр. 6 "Одредување на биомеханички карактеристики со методот на квалитативна биомеханичка анализа" работена на 14.5.2014 г.
Резултати од вежбите работени на 21.5.201год.