АРХИВА - БИОМЕХАНИКА
201
2/13 година

ВЕЖБИ

ИСПИТ

Резултати од вежба бр. 1 "Опавски-Лукманов биомеханички модел" работена на 7.3.2013 год. Резултати од испитот одржан на 29.1.2013 г.
Резултати од вежба бр. 2 "Одредување на тежиште на човечкото тело" работена на 21.3.2013 год. Резултати од испитот одржан на 24.4.2013 г.
Резултати од вежба бр. 3 "Прикажување на основни ставови и положби во биомеханички лостови" како и други неположени вежби работени на 4.4.2013 год. Резултати од колоквиум 1 одржан на 8.4.2013 г.
Резултати од вежба бр. 4 "Статичка анализа" работена на 18.4.2013 год. Резултати од колоквиум 2 и конечна оцена одржан на 23.5.2013 г.
Резултати од вежба бр. 5 "Одредување траектори и брзина на тежишта" работена на 9.5.2013 г. Резултати од испитот одржан на 12.6.2013 г.
Резултати од вежба бр. 6 "Одредување на биомеханички карактеристики со методот на квалитативна биомеханичка анализа" работена на 16.5.2013 г. Резултати од испитот одржан на 27.8.2013 г.
Резултати од вежбите работени на 23.5.2013 год.