АРХИВА - БИОМЕХАНИКА
2011/12 година

ВЕЖБИ

ИСПИТ

Резултати од вежба бр. 1 "Опавски-Лукманов биомеханички модел" работена на 1.3.2012 год. Резултати од испитот одржан на 25.1.2012 г.
Резултати од вежба бр. 2 "Одредување на тежиште на човечкото тело" работена на 16.3.2012 год. Резултати од Колоквиум 1 одржан на 4.4.2012 г.
Резултати од вежба бр. 3 "Прикажување на основни ставови и положби во биомеханички лостови" како и други неположени вежби работени на 30.3.2012 год. Резултати од Колоквиум 2 одржан на 16.5.2012 г. и конечна оцена по Биомеханика
Резултати од вежба бр. 4 "Статичка анализа" работена на 13.4.2012 год. Резултати од испитот одржан на 12.6.2012 г.
Резултати од вежба бр. 5 "Одредување траектори и брзина на тежишта" работена на 27.4.2012 г. Резултати од испитот одржан на 11.09.2012 г.
Резултати од вежба бр. 6 "Одредување на биомеханички карактеристики со методот на квалитативна биомеханичка анализа" работена на 11.5.2012 г.
Резултати од вежбите работени на 17.5.2011 год.