АРХИВА - БИОМЕХАНИКА
2010/11 година

ВЕЖБИ

ИСПИТ

Резултати од вежба бр. 1 "Опавски-Лукманов биомеханички модел" работена на 2.3.2011 год. Резултати од испитот и вежбите одржани на 11.1.2011 и 18.1.2011 г.
Резултати од вежба бр. 2 "Одредување на тежиште на човечкото тело" работена на 16.3.2011 год. Резултати од Колоквиум 1 одржан на 5.4.2011 г.
Резултати од вежба бр. 3 "Прикажување на основни ставови и положби во биомеханички лостови" како и други неположени вежби работени на 30.3.2011 год. Резултати од Колоквиум 2 одржан на 18.5.2011 г. и конечна оцена по Биомеханика
Резултати од вежба бр. 4 "Статичка анализа" работена на 13.4.2011 год. Резултати од испитот одржан на 8.6.2011 г.
Резултати од вежба бр. 5 "Одредување траектори и брзина на тежишта" работена на 27.4.2011 г.
Резултати од вежба бр. 6 "Одредување на биомеханички карактеристики со методот на квалитативна биомеханичка анализа" работена на 11.5.2011 г.
Резултати од вежбите работени на 17.5.2011 год.