АРХИВА - БИОМЕХАНИКА 2
Учебна 2007/08 година

ВЕЖБИ

ИСПИТ

Резултати од вежбите работени на 25.6.2008 г. Резултати од испитот одржан на 25.6.2008 г.
Резултати од вежбите работени на 3.6.2008 г. Резултати од вежбите и испитот  одржан на 30.1.2008 г.
Резултати од вежба бр. 6 “Одредување на биомех. каракт. со методот на квалитативна биомеханичка анализа“. Резултати од вежбите и испитот одржан на 23.01.2008 г.  
Резултати од вежба бр. 5 “Одредување на траектории и брзина на тежишта“. Резултати од вежбите и испитот одржан на 28.11.2007 г.
Резултати од вежба бр. 4 “Статичка анализа“ работена на 1.4.2008 г.