- 2
2008/09

Резултати од вежбите работени на 11.5.2010 г. Резултати од испитот и вежбите одржани на 7.9.2010 г.
Резултати од вежба бр. 6 "Одредување на биомеханички карактеристики со методот на квалитативна биомеханичка анализа" работена на 4.5.2010 г. Резултати од испитот и вежбите одржани на 1.6.2010 и 8.6.2010 г.
Резултати од вежба бр. 5 "Одредување траектории и брзина на тежишта" 13.4.2010 . Резултати од испитот одржан на 20.1 и 26.1.2010 г.
Резултати од вежба бр. 4 "Статичка анализа" 9.3.2010 .