АРХИВА - БИОМЕХАНИКА 2
2008/09 година

ВЕЖБИ

ИСПИТ

Резултати од вежба бр. 4 “Одредување на тежиште на телото“ работена на 17 и 24.3.2009 г. Резултати од испитот  одржан на 21.11.2008 г.
Резултати од вежба бр. 5 “Опавски-Лукманов биомеханички модел“ работена на 14.4.2009 г. Резултати од испитот  одржан на 26.5.2009 г.
Резултати од испитот  одржан на 17.6.2009 г.
Резултати од испитот  одржан на 9.9.2009 г.