- 1
2009/10

Резултати од вежбите работени на 22.12.2009 г. Резултати од испитот и вежбите одржани на 7.9.2010 г.
. 3 Прикажување основни ставови и положби во биомеханички лостови 16.12 23.12.2008 . Резултати од испитот и вежбите одржани на 1.6.2010 и 8.6.2010 г.
Вежба бр. 2 "Одредување тежиште на човечкото тело" работена на 17 и 24.11.2009 г. Резултати од испитот одржан на 20.1 и 26.1.2010 г.
Вежба бр. 1 "Опавски-Лукманов биомеханички модел" работена на 13 и 20.10.2009 г.