СПИСОК НА ОДБРАНЕТИ
MАГИСТАРКИ ТРУДОВИ ПО ПРЕДМЕТОТ БИОМЕХАНИКА

МАГИСТАРСКИ ТРУД

Катерина Николоска. Утврдување и споредување на биомеханичкиот статус на моторните стереотипови од наставната програма по физичко и здравствено образование кај ученици 11 годишна возраст од Македонија, Хрватска и Словенија. 2018.
Стевановски Марко. Биомеханички статус на моторните стереотипови од партер и прескок во спортска гимнастика. 2017 г.
Аргироски Александар. Утврдување на оптимална методска поставеност и компарација на биомеханичкиот статус на моторните стереотипови од наставната програма по физичко и задравствено образование од VI до IX одделение со различни квалитативни приоди. 2015 г.
Трајковски Тони. Утврдување и компарација на биомеханичкиот статус на моторните стереотипови од спортските игри со примена на различни квалитативни приоди. 2014 г.
Ацески Александар. Биомеханички статус на основните моторни вештини застапени во курикулумите по физичко и здравствено образование за деца на возраст од три до десет години. 2009 г.
Ивановски Јонче. Биомеханичка структура и оптималност на методиката на учење на основните техники коишто се во функција на примена на полициските овластувања. 2009 г.
Рајчиноски Горан. Утврдување на биомеханичката структура и оптималност на методиката за учење во пливањето. 2009 г.

Андреевски Благојче. Биомеханичка структура на карате елементите од групата хеиан кати и нивната оптимална методска поставеност. 2005 г.

Гонтарев Серјожа . Утврдување на биомеханичката структура и оптималноста на методиката за учење на атлетските дисциплини. 1996 г.

Манев Марјан. Утврдување на биомеханичката структура и оптималност на методиката за учење на на техниката во пинг-понг. 1999 г.