МОТИВАЦИЈАTA ВО СПОРТОТ

 


Виктор Ристов
Бр. Индекс 6
424

  
 

Физички тренинг + Психички тренинг = Изведба → Цел (Успех) 

 

ВОВЕД


Добар, посветен, макотрпен физички тренинг пропратен од исто таков психички тренинг, според мене, е клучно за успех на секој спортист, само така би стигнал секој до врвот. И, се ова е потребно уште на самиот почеток, уште од мали нозе е потребна оваа мотивација, односно секое дете мора да биде мотивирано од страна на своите родители, најпрво, да биде спортски активно, првенствено поради неговото здравје, потоа следи исполнувањето на желбата за спортување било кој спорт што тоа сака. Во контекст на кажаното би навел накусо неколку совети за родителите:

    Изберете спорт кој му одговара на вашето дете, а не вам

Повеќето родители избираат одреден спорт за своите деца само затоа што самите тие го практикувале истиот или затоа што ним им се допаѓа. Ова е погрешна тактика, бидејќи детето може да не го поседува ентузијазмот на родителите. Децата сакаат да се забавуваат и она што го прават треба да им носи големо задоволство. Ако вашето дете не се чувствува среќно и задоволно кога игра фудбал, тогаш сте избрале „погрешен“ спорт. Обидете се со кошарка, ракомет, одбојка, пливање, гимнастика или тенис.

Дознајте која е причината за неговата наклонетост кон одреден спорт

Вашето дете веројатно има афинитети кон одреден спорт, независно дали тоа е кошарка, фудбал, одбојка или пак модерни танци. Дознајте зошто сака, да речеме фудбал. Дали затоа што му е забавна играта, затоа што фудбалот е популарен кај неговите другари или затоа што неговиот идол е Лионел Меси. Која и да е причината, потребно е да ја знаете и да ја искористите за да го мотивирате.

Зголемете му ја самодовербата

Децата кои не практикуваат никаков спорт имаат ниска самодоверба кога станува збор за изведување на одредени физички активности. Без оглед која е причината за ниската самодоверба – дали е прекумерната тежина или слабата кондиција – ваша задача е да дадете свој придонес во нејзиното зголемување. Кажете му дека може да постигне сè што сака, но дека е потребна напорна работа. Раскажете му дека и неговиот идол некогаш бил мало дете, но дека напорната работа го претворила во врвен спортист. Тоа ќе ја зголеми неговата самодоверба и ќе го мотивира да започне да спортува.


Претворете го спортот во забава
 

Колку позабавен му е спортот на вашето дете, толку почесто ќе го практикува, а со тоа ќе ја подобрува и својата изведба. Откријте што ја поттикнува возбудата кај него. Ако тоа обожава кошарка поради поентирањето, предизвикајте го да играте заедно и умислено дозволувајте му да постигнува многу кошеви. На тој начин тоа ќе се забавува и уште повеќе ќе ја засака кошарката, па и вам ќе ви биде многу лесно да го мотивирате.


Бидете и вие физички активни
 

Доколку сакате да го мотивирате вашето дете, сигурно тоа нема да ви успее ако го поминувате целиот ден пред ТВ. Изградете си позитивен однос кон спортот. Ако вашето дете согледа дека вие уживате во физичката активност и ви е забавно, кај него ќе се зголеми желбата да учествува.

 

Гледајте заедно спортски натпревари или спортски филмови


Децата лесно можат да се заљубат во одреден спорт преку филмови. Најчесто во филмовите главниот јунак постигнува успех со многу труд, па тоа испраќа позитивна порака до вашето дете. Следењето на спортски натпревари исто така може да послужи како одлична мотивација.

Кога веќе почетната алка од синџирот ја исполнила својата задача, тогаш најголемиот дел од понатамошната работа е во рацете на самиот тренер, па во текстот што следи би се задржал токму на тоа.


Под мотивација се подразбира процесот што го активира и го ориентира човековото однесување, перцепирањето, учењето и неговото мислење.
Поимот ,,мотив” потекнува од латинскиот израз ,,мотивус” што значи поттикнувач, двигател на движењето.
Често во врска со тренинзите и спортот се вели дека тренерот е тој кој што мора да знае како да го мотивира спортистот, било тоа да е долгорочно или на краток рок. Ако во тоа тој успее, спортистот ќе покажува заинтересираност за работа и тренинг, во спротивно не би се трудел ни онолку колку што всушност и би морал. Изразите како што се ,,мотивираност”, ,,заинтересираност”, ,,мотив”, ,,награда” и слично, толку често се користат во секојдневието што и нивните корисници не размислуваат што е нивното суштинско и прецизно значење. Лаичките објаснувања се многу едноставни и упростени за да би биле точни и како такви прифатливи, за разлика од нив, стручните се во зависност од тоа од кој автор се спомнати од самата причина што датираат од поново време и тоа што се работи за самата психологија на човекот и неговото однесување.

Постојат неколку основни причини за толку широка употреба на термини од областа на мотивацијата. Две, сепак, се најважни – едната е од практична, а другата од теоретска природа.
Практичната се однесува на самиот бит на мотивирачкиот процес, без разлика на тоа дали е свесен или не, дали е запознат со тоа од теоретски аспект, дали е заинтересиран или не, затоа што пристапувањето кон тоа зависи од самите околности, на пример за секојдневни проблеми односно прашања се вложува труд да се решат, и сетоа тоа спаѓа во таканареченото семејство мотивација, честопати и несвесни колку би ,,коштало” сето тоа. Во контекст на сето ова присутна е Теорија Хулл-Спенце, однсно Теорија на редукција т.е намалување на нагонот ″дриве″, од која финалниот исход е тоа дека мотивацијата е она клучното за успех, почетното нешто, секако и најважното. Па така се мисли дека способностите, можностите на поединецот се латентни карактеристики кои не се манифестираат се додека не се ,,потребни”, односно се додека поединецот не биде мотивиран. Покрај оваа теорија на мотивацијата постојат уште други три истотолку познати, Теорија на поттик, потоа Теорија на оптимално ниво на возбуда и Теорија на несвесна мотивација.


Внатрешна и надворешна мотивација
 

Најважните фактори кои ја поддржуваат, па дури и ја зголемуваат мотивацијата, се односот меѓу внатрешната и надворешната мотивација.
Внатрешната мотивација може да се дефинира како внатрешна причина за учество во некоја активност поради самиот себе, заради уживање во таа активност и без намера да се добие некоја надворешна награда. Спротивно на тоа, зборуваме за надворешна (издолжување) мотивација кога учеството во некоја активност е контролирано од надворешни причини (пари, трофеи, рејтинзи), односно ако отсуствуваат надворешните причини, тоа ќе предизвика прекин на учесниците или помал интензитет на учество во активноста.

Како да се мотивираат спортистите?

Теоретски претпоставки за ефектот на голем број на надворешни и внатрешни фактори врз промените во мотивацијата кон која било активност, вклучувајќи го и часовникот на физичката и здравствената култура, ги претвориле различни автори во различни практични совети. Така, Wаинберг (Вајнберг) наведува серија совети за наставниците да ги зголемат своите активности и начини за избегнување или намалување на сложената мотивација. Неговите совети можат да се сумираат во шест точки:

Со цел да се зголеми внатрешната мотивација, неопходно е да се обезбедат доволни количини на успешни искуства во телесната и во здравствената култура. Со други зборови, неопходно е да се организира средината на учениците така што би им овозможиле да успеат, односно да доживиуваат успеси, што повторно ќе го зголеми чувството на компетентност и на тој начин ќе обезбеди суштинска причина за учество во наставата.
Корисно е да им се дозволи на учениците да прифатат поголема лична одговорност за одлуки и почитување на правилата во наставата. Ова може да се направи на повеќе различни и заемно инклузивни начини. Тие можат да ги прифатат, дури и да бараат да даваат свои сугестии во врска со однесувањето, облеката, па дури и сугестии за наставните стратегии. Може да им биде дозволено да поминуваат часови кои би биле предводени од самите нив или да се охрабруваат да развиваат нови форми на тренинзи и задачи.
На самата мотивација, позитивно делува, секако, пофалбата. И вербалната и невербалната пофалба е особено важна за зголемување на суштинската мотивација на учениците кои не се истакнуваат доволно и поради тоа самите не добиваат доволно потврда за нивната вредност. Најдобро е да се истакне важноста на улогата на секој ученик и неговиот уникатен придонес во успехот на целата екипа, што ќе им овозможи на секој од нив чувство на самопочит.
Внатрешната мотивација е исто така поврзана со вештината за поставување на реални цели на наставата, односно цели што може да се постигнат со примена на соодветен износ на напор. Ова, се разбира, значи дека секој поединец и секоја група, односно тим треба да планираат цели кои одговараат на нивните способности. Достапните цели обезбедуваат поголем процент на успех, што потоа го одразува чувството на компетентност и оттука и зголемувањето на вродената мотивација.
Бидејќи човечките суштества имаат сложена потреба за истражување и стимулација, треба да се организираат за да се разликуваат и содржината и редоследот на вежбите. Во спортски игри, од време на време може да се промени улогата на учесниците во играта. Ова, покрај поголемиот интерес, постигнува разбирање на различните позиции во спортот и придонесува за подобро запознавање со самата игра.
Последниот совет се однесува на уште еден аспект на внатрешната мотивација, таканаречен ,,препливување”, тука станува збор за самите задачи на играчот и прилагодувањето на истите кон самиот играч, па така ако одредена задача му е прелесна нема да се добие на квалитет па дури и би дошло до здосаденост од сето тоа, во спротивно доколку задачата му е претешка, очекувано е појава на анкциозност т.е страв од истата, па тука се бара одмереност во се, прилагодување на задачите кон самите поединци во тимот.

 

Мотивација и типови на личности
 

Мотивите се психолошки и органски фактори што го управуваат човековото однесување.
Постојат четири основни типови на личности, па подетално се представени секој од нив:

САНГВИНИЦИ

Може да се мотивираат преку:
- забава
- спонтаност
- внимание
Истите би рекле: - ,,Ќе вежбам се додека ми е забавно”
 

КОЛЕРИЦИ

Може да се мотивираат преку:
- ефикасност
- контрола
- улога на водич
Истите би рекле: - ,,Јас сум подобар и од тренерот”

ФЛЕГМАТИЦИ

Може да се мотивираат преку:
- мир
- соработка
- додатна мотивација
Истите би рекле: - ,,Ќе вежбам ако не е претешко”

МЕЛАНХОЛИЦИ

Може да се мотивираат преку:
- перфексија
- ред
- внимание
Истите би рекле: - ,,Се што правам сакам да биде совршено”

 

 

 

ЗАКЛУЧОК

Од горенапишаното јасно доаѓа до израз како мотивацијата и нејзината примена во спортот е она што е клучно за успех, и колку многу има придобивки од таквата техника на примена на мотивацијата, но сепак мој личен став е дека сеуште има простор за работа на оваа тема, односно сеуште треба да има усовршување во смисла на секогаш подобра мотивација. Освен споменатите методи, постојат низа други кои би можеле да се разгледуваат и разработат, така што би имало добар ефект врз спортистите, крајниот исход би бил, секако, успех. За да бидеме успешни во спортот, како и во било кое друго поле во нашиот живот, треба да знаеме многу информации од повеќе области, пример, не е доволно ние да сме добри играчи, ако во одредени моменти стравуваме од противникот, односно дојдеме во ситуација да доживееме свесно, можеби и по наша вина пораз, само поради тоа што не сме имале доволно информации од типот како сето тоа да го совладаме. Во спротивно, ако сме храбри, добри играчи, со добар мотив како од тренерите, така и од нас меѓусебно од тимот, низа информации како да си веруваме првенствено сами на себе, на соиграчите, како да постапуваме во дадените моменти, ние веќе сме успеале во тоа што ни било одредена цел. За крај би цитирал двајца познати спортисти, нивните изреки се секогаш дел од сето она што мене ме мотивира на патот кон успехот:

-Мајкл Џордан: (кошаркар) ,,Многу пати изгубив, но никогаш не отидов на натпревар со помисла и очекување дека ќе изгубам”.

-Мајкл Фелпс: (пливач) ,,Граници не постојат, што повеќе сонуваш, подалеку ст
игнуваш”.

 

 

 


ЛИТЕРАТУРА

 

http://www.sportskitrening.hr

http://kineziologija.mk

Младенович, М. - Спортска мотивација.

http://www.mariofit.net

https://makedonijadenes.com.mk

http://sportmedia.mk

www.equilibriumvera.com

Муртезани, Л. – Психологија.

Зафиров, Т. – Патот кон врвот.

Вајнберг, Р. и Гулд, Д. – Основи на психологијата на спортот и вежбањето.