АРХИВА - БИОМЕХАНИКА
202
2/23 година

ВЕЖБИ

КОЛОКВИУМ/ИСПИТ

Резултати од вежба бр. 1 "Опавски-Лукманов биомеханички модел" работена на 15.3.2023 год. Резултати од испитот одржан на 30.1.2023 г.
Резултати од вежба бр. 2 "Одредување на тежиште на човечкото тело" работена на 29.3.2023 год. Резултати од Колоквиум 1 одржан на 26.4.2023 г.
Резултати од вежба бр. 3 "Прикажување на основни ставови и положби во биомеханички лостови" 12.4.2023 год. Резултати од испитот одржан на 23.6.2023 г.
Резултати од вежба бр. 4 "Статичка анализа" работена на 10.5.2023 год. Резултати од испитот одржан на 29.9.2023 г.
Резултати од вежба бр. 5 "Одредување траектории и брзина на тежишта" работена на 31.5.2023 г. Резултати од испит одржан на 27.10.2023 г.
Резултати од вежба бр. 6 "Одредување на биомеханички карактеристики со методот на квалитативна биомеханичка анализа" работена на 14.6.2023 г.