РЕЗУЛТАТИ ОД СПРОВЕДЕНАТА АНОНИМНА АНКЕТА

ЗА ОДНОСОТ НА АКАДЕМСКИОТ КАДАР ВО ОСТВАРУВАЊЕТО НА НАСТАВНО-ОБРАЗОВНАТА ДЕЈНОСТ

спроведена на 18.5.2015 г.


Б И О М Е Х А Н И К А
 

1. Степенот на тежина на оценуваниот предмет е:
 

 

Наставник

Соработник

Висок

4 (12.12%)

5 (15.15 %)

Главно висок

12 (36.3%)

11 (33.33%)

Среден

15 (45.45%)

14 (42.42%)

Главно низок

1 (3.03%)

1 (3.03%)

Низок

1 (3.03%)

1 (3.03%)

 


2. Претходно слушаните предмети претставуваат соодветна

основа за оценуваниот предмет:

 

 

Наставник

Соработник

Да

14 (42.42%)

15 (45.45%)

Некои да, некои не

15 (45.45%)

14 (42.42%)

Не

3 (9.09%)

2 (6.06%)

 


3. Барањата што се поставуваат пред студентите

(колоквиум, програми и сл.) се:
 

 

Наставник

Соработник

Многу големи

0

0

Големи

1 (3.03%)

2 (6.06%)

Соодветни

30 (90.91%)

27 (81.82%)

Просечни

1 (3.03%)

2 (6.06%)

Мали

0

0

 


4. Предавањата од соодвениот предмет по својот обем беа солидна

основа за положување на соодветниот предмет:
 

 

Наставник

Соработник

Да

30 (90.91%)

31 (93.94%)

Делумно

3 (9.09%)

1 (3.03%)

Не

0

0

 


5. Формата на реализирање на испитот од овој предмет овозможува

објективно да се оцени нивото на совладаност на материјалот:
 

 

Наставник

Соработник

Да

30 (90.91%)

29 (87.88%)

Делумно

3 (9.09%)

3 (9.09%)

Не

0

0

  


6. Сопствената активност на предавањата/вежбите ја оценувам како:
 

 

Наставник

Соработник

Задоволителна

25 (75.76%)

25 (75.76%)

Делумна

8 (24.24%)

6 (18.18%)

Незадоволителна

0

1 (3.03%)

 


7. Регуларноста на предавањата/вежбите (точноста на

започнувањето и завршувањето на часот, редовно одржување

реализирање на програмата) беше:
 

 

Наставник

Соработник

Соодветна

32 (96.97%)

31 (93.94%)

Делумна

0

0

Несоодветна

0

0

 


8. Подготвеноста на наставникот/соработникот за предавање

и вежбите е:
 

 

Наставник

Соработник

Соодветна

31 (93.94%)

30 (90.91%)

Делумна

1 (3.03%)

1 (3.03%)

Несоодветна

0

0

Лоша

0

0

 


9. Комуникативноста и умешноста на наставникот/соработникот

за презентирање на материјалот е:
 

 

Наставник

Соработник

Одлична

30 (90.91%)

30 (90.91%)

Добра

2 (6.06%)

1 (3.03%)

Несоодветна

0

0

Слаба

0

0

 

 
10. Личната култура на наставникот/соработникот е:
 

 

Наставник

Соработник

Висока

30 (90.91%)

29 (87.88%)

Задоволотелна

2 (6.06%)

2 (6.06%)

Несоодветна

0

0

Лоша

0

0

 


11. Односот на наставникот/соработникот кон студентот е:
 

 

Наставник

Соработник

Соодветен

28 (84.85%)

27 (81.82%)

Прифатлив

4 (12.12%)

4 (12.12%)

Несоодветен

0

0

Лош

 

 

12. Можноста за контактирање со наставникот/соработникот

надвор од назначеното време за консултации е:
 

 

Наставник

Соработник

Постојана

31 (93.94%)

30 (90.91%)

Повремена

1 (3.03%)

1 (3.03%)

Нема можност

0

0

Немам мислење

0

0

 


КОМЕНТАРИ:
 

* Прекрасни професори сте.

* Нема забелешка, секоја чест и на професорот и на асистентот.

* Нема.

* 7-12 Повеќе од одлично.