РЕЗУЛТАТИ ОД СПРОВЕДЕНАТА АНОНИМНА АНКЕТА

ЗА ОДНОСОТ НА АКАДЕМСКИОТ КАДАР ВО ОСТВАРУВАЊЕТО НА НАСТАВНО-ОБРАЗОВНАТА ДЕЈНОСТ


Б И О М Е Х А Н И К А

1. Степенот на тежина на оценуваниот предмет е:

 

Наставник

Соработник

Висок

3 (6,38%) 3 (6,38%)

Главно висок

9 (19,15%) 12 (25,53%)

Среден

34 (72,34%) 31 (65,96%)

Главно низок

1 (2,13%) 1 (2,13%)

Низок

0 0

 

2. Претходно слушаните предмети претставуваат соодветна

основа за оценуваниот предмет:

 

Наставник

Соработник

Да

9 (19,15%) 8 (17,02%)

Некои да, некои не

34 (72,34%) 35 (74,47%)

Не

4 (8,51%) 4 (8,51%)

 

3. Барањата што се поставуваат пред студентите

(колоквиум, програми и сл.) се:

 

Наставник

Соработник

Многу големи

0 0

Големи

7 (14,29%) 7 (14,29%)

Соодветни

35 (74,47%) 36 (76,6%)

Просечни

5 (10,64%) 4 (8,51%)

Мали

0 0

 

4. Предавањата од соодвениот предмет по својот обем беа солидна

основа за положување на соодветниот предмет:

 

Наставник

Соработник

Да

42 (89,36%) 42 (89,36%)

Делумно

4 (8,51%) 4 (8,51%)

Не

1 (2,13%) 1 (2,13%)

 

5. Формата на реализирање на испитот од овој предмет овозможува

објективно да се оцени нивото на совладаност на материјалот:

 

Наставник

Соработник

Да

36 (76,6%) 35 (74,47%)

Делумно

10 (23,4%) 11 (8,51%)

Не

1 (2,13%) 1 (2,13%)

  

6. Сопствената активност на предавањата/вежбите ја оценувам како:

 

Наставник

Соработник

Задоволителна

27 (57,45%) 27 (57,45%)

Делумна

18 (38,3%) 18 (38,3%)

Незадоволителна

2 (4,26%) 2 (4,26%)

 

7. Регуларноста на предавањата/вежбите (точноста на

започнувањето и завршувањето на часот, редовно одржување

реализирање на програмата) беше:

 

Наставник

Соработник

Соодветна

39 (82,98%) 37 (78,72%)

Делумна

8 (17,02%) 10 (21,28%)

Несоодветна

0 0

 

8. Подготвеноста на наставникот/соработникот за предавање

и вежбите е:

 

Наставник

Соработник

Соодветна

45 (95,74%) 45 (95,74%)

Делумна

2 (4,26%) 2 (4,26%)

Несоодветна

0 0

Лоша

0 0

 

9. Комуникативноста и умешноста на наставникот/соработникот

за презентирање на материјалот е:

 

Наставник

Соработник

Одлична

40 (85,11%) 40 (85,11%)

Добра

7 (14,29%) 7 (14,29%)

Несоодветна

0 0

Слаба

0 0

 

 10. Личната култура на наставникот/соработникот е:

 

Наставник

Соработник

Висока

42 (89,36%) 42 (89,36%)

Задоволотелна

4 (8,51%) 5 (10,64%)

Несоодветна

1 (2,13%) 0

Лоша

0 0

 

11. Односот на наставникот/соработникот кон студентот е:

 

Наставник

Соработник

Соодветен

39 (82,98%) 39 (82,98%)

Прифатлив

7 (14,29%) 7 (14,29%)

Несоодветен

1 (2,13%) 1 (2,13%)

Лош

0 0

 

12. Можноста за контактирање со наставникот/соработникот

надвор од назначеното време за консултации е:

 

Наставник

Соработник

Постојана

36 (76,6%) 36 (76,6%)

Повремена

8 (17,02%) 8 (17,02%)

Нема можност

0 0

Немам мислење

3 (6,38%) 3 (6,38%)

 

Анкетата е спроведена на 11.5.2011 година.

 

 

КОМЕНТАРИ:

Се во најдобар ред!

Пофалби до професорот и асистентот и се надевам дека ќе продолжат да си ја вршат работата најдобро што знаат.

Позитивни критики за професорот и неговиот асистент ! :)

Одличен впечаток, перфектен однос.

Супер сте!

NO COMMENT!!!

Малку построго со студентите затоа што ова не се луѓе и тие се без култура.

Најдобри сте!

Кој од кој е подобар, браво! Верувам дека на ниту еден факултет нема ваква соработка.

Задоволен сум од организацијата на предавањата и вежбите.

Одлични сте само продолжете така.

Наставникот добро предава, има добра комуникација со студентите. Само напред. Супер сте :)