РЕЗУЛТАТИ ОД СПРОВЕДЕНАТА АНОНИМНА АНКЕТА

ЗА ОДНОСОТ НА АКАДЕМСКИОТ КАДАР ВО ОСТВАРУВАЊЕТО НА НАСТАВНО-ОБРАЗОВНАТА ДЕЈНОСТ


Б И О М Е Х А Н И К А  
2

1. Степенот на тежина на оценуваниот предмет е:

 

Наставник

Соработник

Висок

6 (14,63%) 5 (12,2%)

Главно висок

8 (19,51%) 12 (29,27%)

Среден

27 (65,85%) 24 (58,54%)

Главно низок

0 0

Низок

0 0

 

2. Претходно слушаните предмети претставуваат соодветна

основа за оценуваниот предмет:

 

Наставник

Соработник

Да

12 (29,27%) 11 (26,83%)

Некои да, некои не

28 (68,29%) 29 (70,73%)

Не

1 (2,44%) 1 (2,44%)

 

3. Барањата што се поставуваат пред студентите

(колоквиум, програми и сл.) се:

 

Наставник

Соработник

Многу големи

3 (7,32%) 4 (9,76%)

Големи

3 (7,32%) 1 (2,44%)

Соодветни

27 (65,85%) 28 (68,29%)

Просечни

8 (19,51%) 8 (19,51%)

Мали

0 0

 

4. Предавањата од соодвениот предмет по својот обем беа солидна

основа за положување на соодветниот предмет:

 

Наставник

Соработник

Да

31 (75,61%) 31 (75,61%)

Делумно

10 (24,39%) 10 (24,39%)

Не

0 0

 

5. Формата на реализирање на испитот од овој предмет овозможува

објективно да се оцени нивото на совладаност на материјалот:

 

Наставник

Соработник

Да

34 (82,93%) 33 (80,49%)

Делумно

7 (17,07%) 8 (19,51%)

Не

0 0

  

6. Сопствената активност на предавањата/вежбите ја оценувам како:

 

Наставник

Соработник

Задоволителна

26 (63,41%) 26 (63,41%)

Делумна

13 (31,71%) 13 (31,71%)

Незадоволителна

2 (4,88%) 2 (4,88%)

 

7. Регуларноста на предавањата/вежбите (точноста на

започнувањето и завршувањето на часот, редовно одржување

реализирање на програмата) беше:

 

Наставник

Соработник

Соодветна

38 (92,68%) 37 (90,24%)

Делумна

3 (7,32%) 4 (9,76%)

Несоодветна

0 0

 

8. Подготвеноста на наставникот/соработникот за предавање

и вежбите е:

 

Наставник

Соработник

Соодветна

38 (92,68%) 38 (92,68%)

Делумна

1 (2,44%) 2 (4,88%)

Несоодветна

2 (4,88%) 1 (2,44%)

Лоша

0 0

 

9. Комуникативноста и умешноста на наставникот/соработникот

за презентирање на материјалот е:

 

Наставник

Соработник

Одлична

35 (85,37%) 32 (78,05%)

Добра

6 (14,63%) 9 (21,95%)

Несоодветна

0 0

Слаба

0 0

 

 10. Личната култура на наставникот/соработникот е:

 

Наставник

Соработник

Висока

37 (90,24%) 34 (82,93%)

Задоволотелна

4 (9,76%) 6 (14,63%)

Несоодветна

0 0

Лоша

0 1 (2,44%)

 

11. Односот на наставникот/соработникот кон студентот е:

 

Наставник

Соработник

Соодветен

32 (78,05%) 32 (78,05%)

Прифатлив

9 (21,95%) 9 (21,95%)

Несоодветен

0 0

Лош

0 0

 

12. Можноста за контактирање со наставникот/соработникот

надвор од назначеното време за консултации е:

 

Наставник

Соработник

Постојана

35 (85,37%) 33 (80,49%)

Повремена

6 (14,63%) 8 (19,51%)

Нема можност

0 0

Немам мислење

0 0

 

Анкетата е спроведена на 11.5.2010 година.