РЕЗУЛТАТИ ОД СПРОВЕДЕНАТА АНОНИМНА АНКЕТА

ЗА ОДНОСОТ НА АКАДЕМСКИОТ КАДАР ВО ОСТВАРУВАЊЕТО НА НАСТАВНО-ОБРАЗОВНАТА ДЕЈНОСТ

Б И О М Е Х А Н И К А   1

1. Степенот на тежина на оценуваниот предмет е:

 

Наставник

Соработник

Висок

 11 (22,45%)

 8 (16,33%)

Главно висок

 12 (24,49%)

 14 (28,57%)

Среден

 25 (51,02%)

25 (51,02%) 

Главно низок

 0

0 

Низок

 1 (2,04%)

2 (4,08%) 

 

2. Претходно слушаните предмети претставуваат соодветна

основа за оценуваниот предмет:

 

Наставник

Соработник

Да

 18 (36,73%)

15 (30,61%)

Некои да, некои не

 29 (59,18%)

30 (61,22%) 

Не

 2 (4,08%)

 4 (8,16%)

 

3. Барањата што се поставуваат пред студентите

(колоквиум, програми и сл.) се:

 

Наставник

Соработник

Многу големи

 3 (6,12%)

4 (8,16%) 

Големи

 6 (12,24%)

4 (8,16%) 

Соодветни

 30 (61,22%)

 31 (63,27%)

Просечни

 9 (18,37%)

9 (18,37%) 

Мали

1 (2,04%) 

 1 (2,04%)

 

4. Предавањата од соодвениот предмет по својот обем беа солидна

основа за положување на соодветниот предмет:

 

Наставник

Соработник

Да

39 (79,59%)

33 (67,35%)

Делумно

15 (30,61%) 

16 (32,65%) 

Не

 0

0 

 

5. Формата на реализирање на испитот од овој предмет овозможува

објективно да се оцени нивото на совладаност на материјалот:

 

Наставник

Соработник

Да

35 (71,43%) 

34 (69,39%) 

Делумно

 12 (42,49%)

 12 (24,49%)

Не

 2 (4,08)

3 (6,12%)

  

6. Сопствената активност на предавањата/вежбите ја оценувам како:

 

Наставник

Соработник

Задоволителна

 34 (69,39%) 

 35 (71,43%) 

Делумна

14 (28,57%) 

12 (24,49%) 

Незадоволителна

 1 (2,04)

2 (4,08%) 

 

7. Регуларноста на предавањата/вежбите (точноста на

започнувањето и завршувањето на часот, редовно одржување

реализирање на програмата) беше:

 

Наставник

Соработник

Соодветна

43 (87,76%) 

 43 (87,76%) 

Делумна

 5 (10,20%)

6 (12,24%) 

Несоодветна

 1 (2,04%)

 0

 

8. Подготвеноста на наставникот/соработникот за предавање

и вежбите е:

 

Наставник

Соработник

Соодветна

46 (93,88%) 

47 (95,92%) 

Делумна

 2 (4,08%)

 2 (4,08%)

Несоодветна

 0

 0

Лоша

 1 (2,04%)

 0

 

9. Комуникативноста и умешноста на наставникот/соработникот

за презентирање на материјалот е:

 

Наставник

Соработник

Одлична

 46 (93,88%) 

44 (89,8%) 

Добра

 3 (6,12%)

5 (10,2%) 

Несоодветна

 0

 0

Слаба

 0

 0

 

 10. Личната култура на наставникот/соработникот е:

 

Наставник

Соработник

Висока

 48 (96,76%)

48 (97,96%) 

Задоволотелна

 0

 1 (2,04%)

Несоодветна

 1 (2,04%)

 0

Лоша

 0

 0

 

11. Односот на наставникот/соработникот кон студентот е:

 

Наставник

Соработник

Соодветен

37 (75,51%) 

37 (75,51%) 

Прифатлив

 12 (24,49%)

12 (24,49%) 

Несоодветен

 0

 0

Лош

 0

 0

 

12. Можноста за контактирање со наставникот/соработникот

надвор од назначеното време за консултации е:

 

Наставник

Соработник

Постојана

42 (85,71%) 

40 (81,63%) 

Повремена

 5 (10,20%)

5 (10,2%)

Нема можност

 0

1 (2,04%) 

Немам мислење

 2 (4,08%)

 3 (6,12%)

 

Анкетата е спроведена на 22.12.2009 година.