РЕЗУЛТАТИ ОД СПРОВЕДЕНАТА АНОНИМНА АНКЕТА

ЗА ОДНОСОТ НА АКАДЕМСКИОТ КАДАР ВО ОСТВАРУВАЊЕТО НА НАСТАВНО-ОБРАЗОВНАТА ДЕЈНОСТ

спроведена на 23.5.2016 г.


Б И О М Е Х А Н И К А

1. Степенот на тежина на оценуваниот предмет е:

 

Наставник

Соработник

Висок

  16(34.78%)  16 (34.78%)

Главно висок

18 (39.13%) 18 (36.13%)

Среден

 8 (17.39%) 8 (17.39%)

Главно низок

4 (8.7%) 4 (8.7%)

Низок

0 0

 

2. Претходно слушаните предмети претставуваат соодветна

основа за оценуваниот предмет:

 

Наставник

Соработник

Да

16 (34.78%) 16 (34.78%)

Некои да, некои не

28 (60.87%) 28 (60.87%)

Не

2 (4.35%) 2 (4.35%)

 

3. Барањата што се поставуваат пред студентите

(колоквиум, програми и сл.) се:

 

Наставник

Соработник

Многу големи

3 (6.52%) 1 (2.17%)

Големи

11 (23.91%) 11 (23.91%)

Соодветни

30 (65.22%) 32 (69.57%)

Просечни

2 (4.35%) 2 (4.35%)

Мали

0 0

 

4. Предавањата од соодвениот предмет по својот обем беа солидна

основа за положување на соодветниот предмет:

 

Наставник

Соработник

Да

41 (89.13%) 43 (93.48%)

Делумно

5 (10.87%) 3 (6.52%)

Не

0 0

 

5. Формата на реализирање на испитот од овој предмет овозможува

објективно да се оцени нивото на совладаност на материјалот:

 

Наставник

Соработник

Да

38 (82.61%) 38 (82.61%)

Делумно

8 (17.39%) 8 (17.39%)

Не

0 0

  

6. Сопствената активност на предавањата/вежбите ја оценувам како:

 

Наставник

Соработник

Задоволителна

32 (69.57%) 32 (69.57%)

Делумна

14 (30.43%) 14 (30.43%)

Незадоволителна

0 0

 

7. Регуларноста на предавањата/вежбите (точноста на

започнувањето и завршувањето на часот, редовно одржување

реализирање на програмата) беше:

 

Наставник

Соработник

Соодветна

44 (95.65%) 44 (95.65%)

Делумна

0 0

Несоодветна

2 (4.35%) 2 (4.35%)

 

8. Подготвеноста на наставникот/соработникот за предавање

и вежбите е:

 

Наставник

Соработник

Соодветна

44 (95.65%) 46 (100%)

Делумна

2 (4.35%) 0

Несоодветна

0 0

Лоша

0 0

 

9. Комуникативноста и умешноста на наставникот/соработникот

за презентирање на материјалот е:

 

Наставник

Соработник

Одлична

46 (100%) 46 (100%)

Добра

0 0

Несоодветна

0 0

Слаба

0 0

 

 10. Личната култура на наставникот/соработникот е:

 

Наставник

Соработник

Висока

46 (100%) 46 (100%)

Задоволотелна

0 0

Несоодветна

0 0

Лоша

0 0

 

11. Односот на наставникот/соработникот кон студентот е:

 

Наставник

Соработник

Соодветен

40 (86.96%) 41 (89.13%)

Прифатлив

6 (8.7%) 5 (10.87%)

Несоодветен

0 0

Лош

0 0

 

12. Можноста за контактирање со наставникот/соработникот

надвор од назначеното време за консултации е:

 

Наставник

Соработник

Постојана

45 (97.83%) 45 (97.83%)

Повремена

1 (2.17%) 1 (2.17%)

Нема можност

0 0

Немам мислење

0 0

 

КОМЕНТАРИ:

Супер

Полесни вежби 4 и 6. Се друго е во ред.

EXTRA!

Треба сите да се како вас професори

Продолжете така!!! :)