РЕЗУЛТАТИ ОД СПРОВЕДЕНАТА АНОНИМНА АНКЕТА

ЗА ОДНОСОТ НА АКАДЕМСКИОТ КАДАР ВО ОСТВАРУВАЊЕТО НА НАСТАВНО-ОБРАЗОВНАТА ДЕЈНОСТ

спроведена на 19.5.2014 г.


Б И О М Е Х А Н И К А

1. Степенот на тежина на оценуваниот предмет е:

 

Наставник

Соработник

Висок

4 (17.39%) 4 (13.79%)

Главно висок

9 (31.03%) 10 (34.48%)

Среден

16 (55.17%) 15 (51.72%)

Главно низок

0 0

Низок

0 0

 

2. Претходно слушаните предмети претставуваат соодветна

основа за оценуваниот предмет:

 

Наставник

Соработник

Да

10 (34.48%) 9 (31.03%)

Некои да, некои не

18 (62.07%) 19 (65.52%)

Не

1 (3.45%) 1 (3.45%)

 

3. Барањата што се поставуваат пред студентите

(колоквиум, програми и сл.) се:

 

Наставник

Соработник

Многу големи

0 0

Големи

0 1 (3.45%)

Соодветни

24 (82.76%) 23 (79.31%)

Просечни

4 (17.39%) 4 (17.39%)

Мали

1 (3.45%) 1 (3.45%)

 

4. Предавањата од соодвениот предмет по својот обем беа солидна

основа за положување на соодветниот предмет:

 

Наставник

Соработник

Да

24 (82.76%) 24 (82.76%)

Делумно

5 (17.24%) 5 (17.24%)

Не

0 0

 

5. Формата на реализирање на испитот од овој предмет овозможува

објективно да се оцени нивото на совладаност на материјалот:

 

Наставник

Соработник

Да

23 (79.31%) 21 (72.41%)

Делумно

6 (20.69%) 8 (27.59%)

Не

0 0

  

6. Сопствената активност на предавањата/вежбите ја оценувам како:

 

Наставник

Соработник

Задоволителна

28 (96.55%) 27 (93.1%)

Делумна

1 (3.45%) 2 (6.9%)

Незадоволителна

0 0

 

7. Регуларноста на предавањата/вежбите (точноста на

започнувањето и завршувањето на часот, редовно одржување

реализирање на програмата) беше:

 

Наставник

Соработник

Соодветна

25 (86.21%) 25 (86.21%)

Делумна

3 (10.34%) 3 (10.34%)

Несоодветна

0 0

 

8. Подготвеноста на наставникот/соработникот за предавање

и вежбите е:

 

Наставник

Соработник

Соодветна

29 (100%) 27 (93.1%)

Делумна

0 2 (6.9%)

Несоодветна

0 0

Лоша

0 0

 

9. Комуникативноста и умешноста на наставникот/соработникот

за презентирање на материјалот е:

 

Наставник

Соработник

Одлична

23 (79.31%) 23 (79.31%)

Добра

6 (20.69%) 6 (20.69%)

Несоодветна

0 0

Слаба

0 0

 

 10. Личната култура на наставникот/соработникот е:

 

Наставник

Соработник

Висока

28 (96.55%) 27 (93.1%)

Задоволотелна

1 (3.45%) 2 (6.9%)

Несоодветна

0 0

Лоша

0 0

 

11. Односот на наставникот/соработникот кон студентот е:

 

Наставник

Соработник

Соодветен

28 (96.55%) 28 (96.55%)

Прифатлив

1 (3.45%) 1 (3.45%)

Несоодветен

0 0

Лош

0 0

 

12. Можноста за контактирање со наставникот/соработникот

надвор од назначеното време за консултации е:

 

Наставник

Соработник

Постојана

25 (86.21%) 25 (86.21%)

Повремена

4 (13.79%) 4 (13.79%)

Нема можност

0 0

Немам мислење

0 0

 

КОМЕНТАРИ:

ок

ОКC

Најдобар предмет до сега

Excellent!

Koj сака да научи нешто ќе најде начин, кој не сака ќе најде изговор!

Најорганизиран предмет на ФФК

Најорганизарн предмет на цел факултет и најдобри професори

Најаки и најспремен професор и асистент на цел факултет

Најорганизиран предмет и преубав помин RESPECT